Regulátor horenia RT 08 OS Grafik II DN 150 mm

Regulátor horenia RT 08 OS Grafik II DN 150 mm

Hodnotenie produktu: 5/5 (4x)

Vaše hodnotenie:

466 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Na otázku

Výrobca: Tatarek

Optimalizátor spaľovania pre akumulačné krby. (ozn RT08 OSII, RT08 OS G II,)

Riadiaca jednotka RT 08 OS Grafik II je určená k regulácii procesu horenia v ohniskách vybavených priamym prívodom vzduchu do ohniska. Vďaka meraniu teploty priamo nad ohniskom umožňuje najúčinnejšiu reguláciu prívodu vzduchu, čo v spojení s príslušnými algoritmami riadenia umožňuje optimalizovať priebeh horenia a teda i hospodárnejšie využiť teplo získané v tomto procese. Regulátor obsahuje 2 snímače teploty spalín,ktoré sú nevyhnutné pre reguláciu krbu a dokážu čítať teplotu spalin z akumulačných prvkov do komína. Má možnosť súčasnej obsuhy modulu akumulácie tepla alebo vodného výmenníka, ktorý sa často vyskytuje v rozvodoch tohto typu. Plynulá regulácia škrtiacej klapky prívodu vzduchu do ohniska (ktorá je hlavým prvkom kontroly procesu horenia) prebieha na základe merania teploty priamo nad ohniskom pomocou snímača teploty spalín. To umožňuje zvoliť zodpovedajúce množstvo vzduchu potrebné v procese horenia k získaniu maximálneho množstva tepelnej energie z paliva po čo najdlhšiu dobu. Naviac je tento regulátor vybavený možnosťou obsluhy pohonu komínovej klapky, pre zvýšenie komínového ťahu,odovzdávania tepelnej energie zo spalín do okruhu akumulačných prvkov alebo teplovodného výmenníku.

 

Základné technické parametre:

Napájanie: 230 V/50Hz

Pomocné napájanie: Akumulátor 4,8V/60mAh

Príkon bez zaťaženia: 5 W

Maximálny spínací výkon: 250 W

Istič: 6,3A/250V

Počet beznapäťových riadiacich výstupov: 1xkontakty normálne otvorené a zatvorené

Počet výstupov pre riadenie pohonu škrtiacej klapky: 1x5V/500mA/DC

Počet výstupov pre čerpadlo: 1x230V/50Hz/AC

Počet snímačov teploty spalín: 2xsnímač typu K (0...+1300°C)

Počet snímačov teploty vody: 2xKTY (0...+100°C)

Presnosť merania teploty: 5 °C

Rozlíšenie merania teploty: 1 °C

Verzia podomietková
 

Farebné verzie:

TITÁN 466 €

WHITE 492 €

BLACK 492 €

 


Princíp činnosti:

Regulátor pomocou vzduchovej klapky kontroluje spaľovací proces a udržiava fázu žiaru. Znížením krivky horenia vo fáze zvyšovania teploty alebo jej zvýšením pri poklese teploty, regulátor predlžuje proces spaľovania. Regulátor zahajuje prevádzku pri uzatvorení dverí ohniska (čidlo otvorenia dverí), sleduje proces spaľovania (snímač teploty spaľovania, vzduchová klapka), po dosiahnutí žiaru v ohnisku uzatvára prívod vzduchu. Regulátor môže ďalej zvýšiť komínový ťah vo fáze rozkurovania (pohonom klapky modulu akumulácie alebo zapnutím generátora ťahu). V havarijných situáciách (tiež pri výpadku napájania) sa vzduchová klapka plne otvorí a umožní úplné dohorenie vloženého paliva. Použitie zvláštneho vstupu umožňujúceho spolupráci s ľubovoľným externým zariadením pre sledovanie koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO), ďalej ešte zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť kachlí.
Regulátor je vybavený vlastným zdrojom havarijného napájania pri výpadku napájania v dĺžke do 8 sekúnd ho nevylučuje z prevádzky (počas tejto doby môže dochádzať k zopnutiu aku napájania); Ak trvá výpadok dlhšie, dôjde pred vypnutím regulátora k havarijnému otvoreniu vzduchovej klapky.
Prednosti optimalizátora spaľovania:
- Predĺženie procesu spaľovania
- Zníženie spotreby paliva
- Predĺženie životnosti krbovej vložky
- Uzavretie prívodu vzduchu na konci spaľovania (zabraňuje ochladzovaniu ohniska)
- Optimálne využitie modulu akumulácia tepla
- Spolupráca s čidlom CO (vyvetraní v prípade alarmu)
- Možné obmedzovanie maximálnej teploty spaľovania

RT08OSII modula akumulácie

Obr.  Základná prevádzková schéma regulátora
T1 Snímač teploty spaľovania
T2 Snímač teploty na výstupe z modulu akumulácie (variantne)
D1 Snímač otvorených dverí ohniska (variantne)
VK Ovládaná vzduchová klapka
K1 Pohon klapky komínového ťahu (variantne)

...

2.1 Prevádzková fáza regulátora 
Regulátor sleduje spaľovací proces ako cyklus tvorený týmito fázami:
1. Stop Fáza pokoja. Regulátor čaká na otvorenie dverí a na prípravu paliva na ďalšie spaľovanie. V stave Stop je vzduchová klapka uzavretá.
2. F0 Prechodný stav po zapnutí napájania pri zatvorených dverách. Vzduchová klapka je otvorená. Podľa teploty ohniska regulátor prejde buď do fázy pokoja F-Stop alebo pokračuje v procese spaľovania F1.
3. F0 Stav po otvorení dverí ohniska. Vzduchová klapka je otvorená.
4. F1 Fáza štartu. Po naložení paliva a jeho zapálení uzavrite dvere ohniska. To je signál pre
regulátor, že začal spaľovací cyklus. Vzduchová klapka je úplne otvorená.
5. F2 Fáza zakurovanie. Po dosiahnutí limitnej teploty nasleduje prechod do fázy F3.
6. F3,4,5 Fáza zvyšovania teploty. Vzduchová klapka je v súlade s teoretickou krivkou horenia
uvedená podľa momentálnej teploty do zodpovedajúcej polohy.
7. F6 Fáza spaľovania. Fáza pred dosiahnutím maximálnej teploty spaľovania.
8. F7 Fáza poklesu teploty. Vzduchová klapka sa postupne uzatvára.
9. F8 Fáza žiaru. Signalizácia nutnosti doplniť palivo.
10. F9 Fáza odstraňovanie spalín. Dochádza k otvoreniu vzduchovej klapky a následne k jej
uzatvoreniu a prechodu do pokojovej fázy. ! Regulátor môže krb ovládať aj bez čidla otvorených dverí. Vtomto prípade je možné použiť tlačidlá klávesnice.
2.2 Teplotné čidlá

Teplotnými čidlami sú termočlánky typu K, ktoré môžu merať teplotu v rozsahu od 0 C do max. 1300°C (podľa konštrukcie). Teplotný snímač - spaľovanie T1 je nutné montovať nad odťahom spalín z ohniska.
Snímač T2 (variantne) monitoruje teplotu na výstupe z modulu akumulácie (MAC).
2.3 Obmedzenie maximálnej teploty spaľovania
V prípade krbových vložiek, u ktorých je vďaka konštrukcii vyžadované obmedzenie maximálnej teploty spaľovania, je možné nastaviť teplotný limit. Prekročenie teploty určenej parametrom "<20> T. MAX KRB "spôsobí privretie vzduchovej klapky na úroveň 30% (parameter" <21> Vz. Klapka Stav T.MAX ") a zapnutie výstražnej signalizácie. Proces - privieranie vzduchovej klapky začína pri 50 ºC pred dosiahnutím tohoto limitu. K vypnutiu alarmu a návrate k bežnej prevádzke vzduchovej klapky dôjde pri opätovnom poklese teploty. Továrenské nastavenie 1300 ºC znamená prakticky absenciu obmedzenia (jedná sa o max. prevádzkovú teplotu čidla).
2.4 Vzduchová klapka
Vzduchová klapka je montovaná na prívode studeného vzduchu do spaľovacej komory. Polohu
vzduchovej klapky určuje regulátor podľa priebehu spaľovacieho procesu. K zmene polohy dochádza pomôcou pohonu vzduchovej klapky v 20 sekundových intervaloch.
! Po dobu vypnutia (tiež pri prerušení napájania) nie je spaľovací proces kontrolovaný. Pre zabránenie nárastu koncentrácie CO (jedovatý oxid uhoľnatý) počas nedokonalého horenia je pred dosiahnutím fáza žiaru vzduchová klapka je otvorená.
2.5 Zvýšenie komínového ťahu
Za normálnej prevádzky prechádzajú zahriate dymové plyny Modulom akumulácia tepla (MAC), kde sa odovzdaním tepla ochladzujú. Pri zakurovaní, kedy je komín ešte studený, môže byť jeho ťah nedostatočný. Regulátor má možnosť ovládať systém zvyšovania komínového ťahu - pomôcť výstupu
K1. K tomuto výstupu je možné pripojiť servomotor klapky modulu akumulácie alebo generátor ťahu. V závislosti na použitom servomotore a podľa nastavenia parametra "<50> Režim K1" prichádzajú v úvahu dve varianty:

Parameter zvýšenie komínového ťahu "<50> Režim K 1" = 1. Vo fáze pokoja je výstup K1 vypnutý.Vzduchová klapka smeruje k modulu akumulácie. Začatie spaľovania spôsobí zapnutie výstupu "K1" a odvedenie dymu priamo do komína. Po dosiahnutí zadanej teploty ("<51> Tepl. Klapka K1") sa klapka vypne a spalinové plyny odvádza do modulu akumulácie.

Parameter zvýšenie komínového ťahu "<50> Režim K1" = 2. Vo fáze pokoja je výstup K1 zapnutý. Vzduchová klapka smeruje ku komínu. Po dosiahnutí zadanej teploty ("<51> Tepl. Klapka K1") sa klapka vypne a spalinové plyny odvádza do modulu akumulácie. Po ukončení spaľovania sa K1 zapne. Klapka opätovne smeruje ku komínu.

Parameter zvýšenie komínového ťahu "<50> Režim K1" = 3. Vo fáze pokoja je výstup K1 vypnutý. Vzduchová klapka smeruje ku komínu. Po dosiahnutí zadanej teploty ("<51> Tepl. Klapka K1") regulátor zapína výstup "K1" a odvádza spalinové plyny k modulu akumulácie. Po ukončení spaľovania sa K1 vypne. Klapka opätovne smeruje ku komínu.

Parameter - zvýšenie komínového ťahu "<50> Režim K1" = 4. K výstupu K1 je pripojený ventilátor generátora komínového ťahu. Generátor sa zapne po otvorení krbových dverí (nutné čidlo otvorených dverí) a vypne po 1 minúte (parameter "<52> Doba dobehu K1") po ich uzavretí.

...
2.6 Dodatočné funkcie regulátora
! K regulátora možno pripojiť externé zariadenie pre sledovanie koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO). V prípade zistenia rizika dôjde k otvoreniu vzduchovej klapky a zlepšenie odvetraniamiestnosti, ďalej dôjde k zopnutiu signalizácia alarmu na regulátore.
! Regulátor ďalej zopne výstup ALARM v prípade poškodenia snímača teploty ohniska (T1) alebo pri prekročení koncentrácie oxidu uhoľnatého.
3. Ovládanie regulátora
Na ovládacom paneli (obr. 2) sú uvedené ovládacie prvky riadiace prevádzku regulátora.
Stav zariadenia je zobrazený na grafickom displeji (2). Uvádzané údaje informujú o prevádzke zariadenia, teplote čidiel, umožňujú meniť nastavenie parametrov a pod. Zmena zobrazenia na displeji sa vykonáva stlačením tlačidla ZVOLIŤ (7). Ak sa jedná o zobrazenie umožňujúce zmenu parametra stlačte POTVRDIŤ (6). Začne blikať pole parametra, ktorého hodnotu je možné meniť stlačením tlačidla "+" (4) alebo"" (5). Stlačením POTVRDIŤ (6) potvrďte vykonané zmeny poľa parametra prestane blikať.
!
V kľudovom stave svieti iba oranžová kontrolka (7) pohotovostného režimu a na grafickom displeji je uvedená aktuálna teplota v krbe. Vzduchová klapka je otvorená a výstup vypnutý.
K zopnutiu regulátora dôjde stlačením tlačidla ZAP / VYP / F1 (3). K vypnutiu regulátora je nutné
opätovne stlačiť ZAP / VYP / F1 (3) a podržať asi 1 sekundu. Ak je regulátor v prevádzke, môže mať tlačidlo F1 dodatočný význam, zobrazia ak sa u neho ikonka.
Po obnovení prerušeného napájacieho napätia sa regulátor automaticky vráti do stavu pred
prerušením.
Zmenený parameter, ktorý nie je v priebehu 30 sekúnd potvrdený, nebude v regulátorezaznamenaný (zmenený) pole prestáva blikať a dôjde k obnoveniu jeho predchádzajúce hodnoty.
Tlačidlo F2 - ESC (8) spôsobí prerušenie vykonávaných úkonov a prechod na zobrazenie prevádzky regulátora (F2), môže mať dodatočný význam, zobrazia ak sa u neho ikonka).

Ovládací panel RT08OSII

obr.2 Ovládací panel.

...

1. Kontrolka stavu regulátora:
   o poruchy červená
   o pripravenosti oranžová
   o prevádzke zelená
   o prevádzke v manuálnom režime MANUÁL bliká zelená
2. Grafický displej
3. Tlačidlo F1 / ZAP-VYP
4. Tlačidlo pre zvýšenie hodnoty
5. Tlačidlo pre zníženie hodnoty
6. Tlačidlo pre potvrdenie zmien
7. Tlačidlo pre výber parametra
8. Tlačidlo F2 / ESC

...
3.1 Zobrazenie alarmov
Zobrazenie alarmov nie je viditeľné, ak nevznikne  niektorá z havarijných situácií:
1. Poškodenie teplotného snímača T1. Zobrazí sa nápis "Porucha teplotného čidla krbu".
2. Poškodenie vnútorného referenčného teplotného snímača. Zobrazí sa nápis "Porucha merania teploty"
3. Informácie o prekročení koncentrácie oxidu uhoľnatého CO (jedovatý plyn) spojením svoriek
X1. Zobrazí sa nápis "Ohrozenie plynom".
4. Prekročená max. Teplota krbu nápis "Prekročenie prípustnej teploty krbu"

! Situácia, keď zopne alarm, je sprevádzaná zvukovým signálom, ktorý možno zrušiť stlačením tlačidla
F2.
Tlačidlo ZVOLIŤ (7) spôsobí prechod na ďalšiu zobrazenie.

...
3.2 Zobrazenie automatickej prevádzky krbu
Zobrazenia umožňuje kontrolu prevádzky regulátora. Na displeji je uvedená teoretická krivka
horenia v dvoch variantoch "horný" pre dokonalé spaľovanie a "dolný" pre nedokonalé spaľovanie, tzn. ak došlo k poklesu teploty na úroveň pred fáze F6. Číslice na čiernom pozadí uvádzajú priebeh spaľovacieho procesu.

! V režime automatickej prevádzky vedie každé otvorenie dverí c max. Otvorenia vzduchovej klapky (na 100%); uzatvorenie dverí zaháji fázu horenia rozsvieti sa zelená kontrolka (1).
Ak ostane ohnisko studené, potom po vypršaní času <22> + <24> (pozri parametre) regulátor
vzduchovú klapku uzavrie a prejde do stavu pokoja. Obdobne sa zachová aj po zapnutí napájania. V prípade prevádzky bez použitia snímača otvorených dverí je ovládanie vykonávané pomôcou klávesnice.
Stlačenie "+" (4) spôsobí otvorenie vzduchovej klapky a začatie cyklu. Ideálne pred každým
otvorením dverí stlačte "+" (4), čo spôsobí otvorenie vzduchovej klapky (pre zamedzenie
zadymenia). Po zapálení paliva a zatvorení dverí, je nutné znovu stlačiť "+" (4), čo spôsobí
reštart spaľovacieho cyklu. Dosiahnutie fáza žiaru F8 sprevádza presušovaný zvukový signál (možno ho zrušiť tlačidlom POTVRDIŤ (6), blikanie čísla fáza striedavo so symbolom plameňa a blikanie zelenej signalizačné kontrolky (8), čo signalizuje potrebu doplniť palivo (pokračuje ak vykurovanie).
Regulátor môže pracovať v automatickom alebo manuálnom režime (ručné ovládanie). Dlhšie
pridržanie stlačeného tlačidla F2 (8) asi na 2 sekundy spôsobí prechod na manuálny režim.
Tlačidlo ZVOLIŤ (7) spôsobí prechod na ďalšie zobrazenie.

3.3 Zobrazenie manuálnej prevádzky
Prechod na manuálny režim "MANUÁL", sprevádzaný blikaním kontrolky stavu (1), umožňuje
ovplyvňovať spaľovací proces. Vzduchová klapka sa otvára na 100%. Od tejto chvíle je možné
vykonať ručné nastavenie vzduchovej klapky: "" (5) spôsobí uzatváranie (jeden krok 10%) a "+" (4)otváranie.
Tlačidlom "F2" (8) možno cyklicky meniť ovládaný obvod: pripojenie obvodu zvyšujúceho komínový ťah, relé REGULÁCIA / ALARM a opätovne vzduchovú klapku. Vybraný obvod bliká na displeji. Rovnako ako u vzduchovej klapky tlačidlom "+" (4) zapnete a tlačidlom "-" (5) vypnete vybraný obvod.
! V režime MAN nezatvárajte úplne vzduchovú klapku kým nebude dosiahnutá žiaru v ohnisku
mohlo by to viesť k nebezpečnému zvýšeniu koncentrácie jedovatého oxidu uhoľnatého (CO)!

Návrat k automatickej prevádzke prebehne stlačením tlačidla "F1" (3).
Tlačidlo ZVOLIŤ (7) spôsobí prechod na ďalšiu zobrazenie

...
3.4 Zobrazenie priebehu spaľovania
Na tomto zobrazení je možné sledovať priebeh spaľovacieho procesu. Zobrazenie nie je viditeľné, ak pracuje krb v manuálnom režime "MANUÁL". Vykonávanie záznamu sa začne na začiatku fázy F1 a je ukončené po skončení fázy F9. Teplota je zaznamenávaná každých 50 sekúnd. počiatok vykonávania záznamov začína pri teplote 0 ° C, ako začiatok nového spaľovacieho cyklu (viď obr. nižšie).

Tlačítko ZVOLIŤ (7) spôsobí prechod na ďaľšie zobrazenie.

...

3.5 Informačné zobrazenie
Na tomto zobrazení nie sú uvedené informácie
o stave obvodov pripojených k regulátora.

Tlačidlo ZVOLIŤ (7) spôsobí prechod na ďalšie zobrazenie.

...
3.5 Zobrazenie parametrov
Na prvom zobrazení parametrov je uvedená "Úroveň parametrov" s priradenou hodnotou "0", čo znamená, že parametre nie sú dostupné. Po zmene úrovne na "1", "2", "3" alebo "4" sú na ďalších zobrazeniach uvádzané hodnoty parametrov. Posledné zobrazenie obsahuje "****", čo označuje koniec funkcie nastavovanie parametrov a návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu.

! PARAMETRE UMOŽNIA PRISPÔSOBIŤ REGULÁTOR vlastnosti príslušného
KRBU A ROZVODU ÚK. ICH ZMENA MUSÍ BYŤ DOHODNUTÁ S VÝROBCOM
KRBU. Nepremyslené ZMENY MÔŽU VIESŤ k nestabilnému a neefektívnemu PREVÁDZKOVANIU SYSTÉMU.

! Číslo parametra má pomocnú úlohu slúži na jednoznačnú identifikáciu názvu, napr. U rôznych
jazykových verzií.
Heslo - ilustračný obrázok klúča
Zmeny dôležitých parametrov je možné previesť po odblokovaní hesla. Pre odblokovanie hesla je nutné zadať správnu hodnotu po sebe nasledujúcich číslic tlačidlami "+ /", tlačidlom ZVOLI sa menia jednotlivé číslice a tlačidlom "POTVRDIŤ" sa postup zadávania ukončí. Zapnuté heslo je nastavené na hodnotu "0000". Po zmene hesla bude nastavené novéheslo.
! HESLO "9999" má zvláštny význam SPÔSOBÍ reaktiváciu PREDCHÁDZAJÚCEHO HESLA
(Ak bolo nastavené) BEZ JEHO UVÁDZANIA
! HESLO SERVISU VÝROBCA JE STÁLE ROVNAKÉ, BEZ OHĽADU NA HESLO UŽÍVATEĽA - NESMIE BYŤ UŹÍVATEĽOVI UVEDENÉ. MIESTO TOHO MÔŽE SERVIS UŽÍVATEĽOVI NASTAVIŤ JEHO VLASTNÉ HESLO.
Príklady hesiel:
1. Regulátor bol nainštalovaný s vypnutým heslom. Užívateľ môže zadať vlastné heslo, napr. "1234". Od tejto chvíle sa nedajú dôležité parametre meniť bez odblokovanie hesla (tzn. opätovného zadania hesla "1234"). Po vykonaní zmien dôležitých parametrov môže užívateľ ponechať regulátor "odblokovaný", nastaviť ľubovoľné nové heslo alebo zadať kombináciu "9999", čo povedie k opätovnej aktivácii hesla "1234".
2. Výrobca poskytol regulátor s nastaveným heslom. Užívateľ nemôže do dôležitých parametrov zasahovať. Servis môže meniť nastavenie pomôcou vlastného "tajného" hesla. Servisný technik na záver zadá svoje "tajné" heslo alebo "9999", užívateľ aj naďalej nebude mať prístup k dôležitým parametrom.
3. Výrobca poskytol regulátor s nastaveným heslom. Užívateľ nemôže do dôležitých parametrov zasahovať. Servisný technik môže meniť nastavenie pomôcť vlastného "tajného" hesla. Servisný technik na záver ponechá regulátor "Odblokovaný". Užívateľ má prístup k dôležitým parametrom, môže zadať vlastné heslo, podobne ako v príklade č. 1.
4. Výrobca poskytol regulátor s nastaveným heslom. Užívateľ nemôže do dôležitých parametrov zasahovať. Servisný technik môže meniť nastavenie pomocou vlastného "tajného" hesla. Servisný technik na záver nastaví heslo, napr. "1234" a toto uvedie užívateľovi. Užívateľ má prístup k dôležitým parametrom, ale iné osoby bez znalosti hesla nemôžu zmeny vykonávať.
5. Užívateľ má odblokovaný regulátor alebo vlastné heslo. Servisný technik rozhodol, že používateľ napriek tomu nebude mať prístup k dôležitým parametrom. Servisný technik odblokuje regulátor svojím "tajným" heslom to vedie k zrušeniu hesla užívateľa a
zablokovanie regulátora.
6. Servisný technik nemusí poznať heslo používateľa. Vždy môže použiť svoje "tajné" heslo a na záver regulátor zablokovať kombináciou "9999", čím bude opätovne aktivované heslo používateľa.
! Príklad zmeny parametra "<30> Teplota F3" (parameter 2. úrovne).
 Stlačte:
 Opakovane ZVOLIŤ (7), kým sa neobjaví zobrazenie pre nastavenie parametrov "Úroveň parametrov 0"
 POTVRDIŤ> začne blikať "0"
 dvakrát "+"> bliká "2"
 POTVRDIŤ> prestane blikať "2" (vybraný parameter 2. úrovne)
 Opakovane ZVOLIŤ> kým sa neobjaví "<30> Teplota F3"
 POTVRDIŤ> začne blikať aktuálna hodnota, ktorú chcete zmeniť
 Potom "+ /" "> nastavte novú hodnotu
 POTVRDIŤ> potvrdenie novej hodnoty
 Stlačte opakovane ZVOLIŤ, kým sa neobjaví posledná zobrazenie pre nastavenie parametrov "***".
 Opätovne ZVOLIŤ> návrat na zobrazenie prevádzky krbu

...

4 Inštalácia regulátora
! REGULÁTOR JE napájaný zo siete 230V / 50Hz. VŠETKY MANIPULÁCIE SPOJENÉ S
INŠTALÁCIOU MUSÍTE VYKONAŤ pri odpojení napájania.
  REGULÁTOR JE NUTNÉ PRIPOJIŤ K SIETI S nulovým vodičom S POUŽITÍM prúdového
CHRÁNIČA podľa platných predpisov.
VÝROBCA nezodpovedá za škody spôsobené chybným používaním REGULÁTORA.
!
!
Zapojenie prvkov regulátora je nutné vykonať podľa obr. č. 3..

Obr. 3 Schéma elektroinštalácie
VK elektricky ovládaná vzduchová klapka firmy tatarek
X3 vstup pre pripojenie zariadení sledujúceho koncentráciu CO. Vstup "+" má vyšší potenciál (dôležité pre obvody typu Otvorený kolektor). Spojenie svoriek znamená prekročenie prípustnej koncentrácie CO.
Ak nie je koncentrácia CO sledovaná, ponechajte svorky nepripojené.
D1 čidlo otvorenie dverí ohniska. Druh senzora určuje parameter "<12> Typ čidla dverí"
 Použité spínacie čidlo (pri zatvorených dverách kontakty D1 zopnuté), nastavte <12> = 2.
 - Použité rozpojovacie čidlo (pri zatvorených dverách kontakty D1 rozpojené), nastavte <12> = 1.
 - V prípade absencie čidla dverí ponechajte kontakty D1 nepripojené a nastavte <12> = 1
alebo spojte kontakty D1 a nastavte <12> = 2.
T1 teplotný snímač spaľovania. Termočlánok typu K (vodič s vyšším potenciálom zelená farba, s nižším biela)
T2 dodatočné teplotný snímač. Termočlánok typu K (vodič s vyšším potenciálom zelená farba, s nižším biela)
K1 pohon klapky obchvate modulu akumulácia tepla alebo generátora ťahu (variantne)

<textarea id="BFI_DATA" style="width: 1px; height: 1px; display: none;"></textarea>

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Facebook - TUMA Google plus - TUMA TUMA - Twitter

TUMA - You tube TUMA - Linkedin TUMA - Pinterest

TUMA - Yahoo TUMA - Blogger TUMA - Wordpress

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie