Krby , kachle , pece, komíny všeobecné obchodné podmienky.

KRBY tuma - internetový obchod - podmienky predaja.

Všeobecné obchodné podmienky pri nákupe tovaru firmy
TUMA INVEST, spol. s r.o.. e-shop.

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť : TUMA INVEST, spol. s r.o., so sídlom Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36522911, DIČ: 2021345601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd. Sro vložka. č.18044/R.
1. Tovar je možné nakupovať v e-shope na našej hlavnej stránke: 
www.krby-tuma.sk
   

Pre prehliadanie a širšie informácie slúžia naše podporné stránky:                                                                             www.kominy-tuma.sk   www.edilkamin-slovakia.sk     www.krby-lanordica.sk    www.abx-krby.sk     www.hoyan.sk
www.kotly-tuma.sk
       www.blazeking.sk                   www.palmy-cykasy.sk

Z podporných stránok budete v prípade potreby nákupu presmerovaný opäť na našu hlavnú stránku.

ďalej pomocou operátora na tel.č. +421 38 7600180 (po-pia: 9,00-17,00hod a v so: 9,00-12,00 hod.), alebo v našich kamenných predajniach:
Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce 297, tel.:0905394055

Pezinok, Myslenická 1, tel.: 0917861305
Nitra, Novozámocká 187, tel.: 0908136854
Košice, Študentská 1, tel.: 0915147170                                                                                                                Banská B.Bystrica, Zvolenská 19, tel.: 0915905112

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:
• Ak Ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše tel. číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ a sídlo, miesto podnikania.

3. Bezpečnosť a ochrana informácií
Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany firmy TUMA INVEST, spol. s r.o. sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.
4. Po odoslaní Vašej objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme formou ďalšej e-mailovej a tel. komunikácie. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
5. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme najneskôr do 5 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme spravidla počas pracovných dní od 6,00 do 20,00 hod. O presnom dni dodania včas informujeme telefonicky, alebo e-mailom.

  • A- Produkty označené "skladom" štandardne doručíme do 5 pracovných dní od objednávky. Čas je závislý od plánu rozvozov a vyťaženia smerov rozvozu. Pri zdržaní, zákazníka informujeme telefonicky, alebo e-mailom a dohodneme možný termín dodávky.
  • B- Produkty označené "na otázku" taktiež v prípade že sú aktuálne skladom platí bod 5 A. V prípade, že je stav iný dôjde k vzájomnej dohode telefonicky alebo e-mailom kedy bude odber možný.
  • C- Produkty označené "skladom u výrobcu" budú po prijatej objednávke doručené na náš sklad zvyčajne do 3-7 dní. Po doručení na náš sklad platí bod 5 A. Informáciu o doručení dodáme klientovi ihneď po obdržaní produktu telefonicky, alebo e-mailom.
  • D- Produkty označené ako "vypredané" nie sú skladom ani u nás ani u výrobcu. Je nutné ich na objednávku vyrobiť. Tieto produkty je nutné odkomunikovať s výrobcom a informáciu o dostupnosti dodáme po jej obdržaní.
  • E- V prípade, že dôjde k problémom pri komunikácii s výrobcom sa podľa bodov 5B, 5C, 5D môže stať, že objednávku nebude možné naplniť dodaním. V takomto prípade ponúkne firma TUMA INVEST, spol. s r.o. alternatívny produkt. Ak zákazník nesúhlasí s dodaním alternatívneho produktu dôjde automaticky k zrušeniu objednávky.

6. Tovar doručujú naši zamestnanci, vo výnimočnom prípade prepravca. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca dáva kupujúci predávajúcemu právo dať prepravcovi nutné minimum osobných údajov pre účel bezproblémového doručenia tovaru (meno, adresa, telefónny kontakt).
7. Pri prevzatí tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe, podrobný dodací list, ďalej doklad o zaplatení – daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny s DPH, včítane kompletnej sprievodnej dokumentácie k tovaru. Tovar sa vypláca pri prevzatí tovaru na mieste doručenia, ak nebola dohodnutá platba vopred na faktúru.
8. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom v okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:
• sú tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodané oddelene, okamžikom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
• sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamžikom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
• sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
9. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo e-mailom na adrese tumainvest@gmail.com . Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, viz príloha na stiahnutie. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu centrálneho skladu v Bánovciach nad Bebravou, prípadne odovzdajte tovar na našej predajni, ktorá je Vám najbližšia. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva a pod. čistý v stave ako bol Vám doručený pri prevzatí. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. (Spotrebiče typu vykurovacie telesá na tuhé palivá sú skúšané v štátnej skúšobni s deklarovanými vlastnosťami, preto skúšanie vlastností vykurovaním nie sú nutné nakoľko znížia ich hodnotu!)                     

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa par.10 odst.3. Ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty podľa par. 3 odst. 1 písmeno i) zákona o predaji na diaľku.

Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa par. 10 odst.5 ak odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa par. 4 odst.6 , podľa par.3 odst.1 písm. j) zákona o predaji na diaľku.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak dôjde k prípadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa par. 622, a par. 623 Obč. zákonníka, podľa par. 3 odst.1 písm.l) zákona o predaji na diaľku. 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:

par.622 (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť má kupujúci právy aby bola bezplatne včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.

(3) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

par. 623 (1) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) ak ide o iné neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Náhradné plnenie - ak dôjde k situácii, že vec nie je možné opraviť, alebo zameniť za nový produkt tej istej značky ponúkne predávajúci na základe svojich možností náhradné plnenie. Obvykle sa jedná o alternatívny produkt, ktorý spľňa požadované parametre a po dohode s kupujúcim spľňa jeho požiadavky.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčastí veci výmenu súčastí, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Ak dôjde v záručnej lehote k vade tovaru má predávajúci mpžnosť v primeranej lehote dľa vlastného uváženia opraviť zistenú vadu, alebo poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo primeranú zľavu. Ak vada predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy a nebola včas odstránená je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

10. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
11. Kúpna cena Vám bude vždy potvrdená v upresneni objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
12. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
13. Záruka - Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Ak nie je predajcom stanovené inak, záručná lehota je 2 roky. Predľžená záručná lehota môže byť upravená a bližšie špecifikovaná v záručnom liste. Na predľženú záručnú lehotu sa vzťahujú pravidlá uvedené v záručnom liste za ktorých ju možno akceptovať. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru zdokladovaná vystavením dokladu.


14. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku zavinenú kuriérskou službou, problémov na komunikáciách zapríčinených treťou stranou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný si dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí obzvlášť sklené a keramické časti a potvrdiť svojím podpisom správnosť, nepoškodenosť a kompletnosť dodávky pri prevzatí. Reklamáciu za prípadné nedodanie, poškodenie tovaru vinou kuriéra je nutné zaznačiť do dokladu o prevzatí a obratom kontaktovať predávajúceho, ktorý určí ďalší postup, prípadne výmenu k spokojnosti spotrebiteľa. Reklamácie mechanického poškodenia zapríčineného prepravou ako i nekompletnosť dodávky, ktorých prevzatie potvrdil kupujúci ako bez vád a kompletné nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
15. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty e-mailom, ako storno objednávky. V prípade nedodania tovaru predávajúcim z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu možnosť dodania alternatívneho náhradného produktu. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od dodávky – objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

16. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení sa na naších stránkach prípadne e-mailom.
17. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
18. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krby-tuma.sk
    

19. Predávajúci sa zaviazal dodržiavať "Kódex správania" - viac

20. Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

 

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108   
 

Uvedené nákupné podmienky sú platné od 13.6.2014 a plne nahradzujú všetky predchádzajúce nákupné podmienky.
Firma TUMA INVEST,  spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


Obchodné podmienky vzťahujúce sa  na nákup tovaru v predajniach firmy TUMA INVEST s.r.o. :

Katalóg uvedený na web stránkach firmy je ročenka a je aktuálny v cenách i v sortimente v období jeho tlače t.j. každoročne v  II. a III. mesiaci v roku, v ostatných mesiacoch plní úlohu prezentačnú z dôvodu postupnej časovej aktualizácie cien i výrobkov zo strany výrobcov. Ceny a sortiment sa pravidelne aktualizujú na inernetovom obchode a katalóg je v ostatnom období ilustračný. Cenníky je vhodné si odsúhlasiť mailom, alebo telefonicky. Dodržanie termínov dodávky tovarových položiek je vždy závislá od skutočnosti či je tovar ihneď k odberu, alebo sme závislí na termíne výrobcu. Akékoľvek garancie dodávok tovaru a lehôt  sú z dôvodu závislosti na plnení tretích strán vylúčené. Informácia o dostupnosti je závislá od okamžitého stavu a reálnych zmien v skladoch TUMA.

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti TUMA invest s.r.o.

Každý zákazník ktorý pracuje a pohybuje sa na stránkach  spoločnosti Tuma invest s.r.o. ich používa na vlastné riziko a spoločnosť Tuma invest s.r.o.., nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.krby-tuma.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY. Informácie o produktoch je potrebné a nutné overovať i telefonicky, alebo e-mailom!

Spoločnosť Tuma invest s.r.o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok www.krby-tuma.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok www.krby-tuma.sk. Spoločnosť TUMA invest s.r.o., si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach www.krby-tuma.sk sú pre spoločnosť TUMA invest, s.r.o., nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok www.krby-tuma.sk

 

Autorské práva k stránkam www.krby-tuma.sk sú majetkom TUMA invest s.r.o., Partizánska 300/32, Bánovce nad Bebravou 95701.

Obsah stránok www.krby-tuma.sk je majetkom spoločnosti Tuma invest s.r.o., a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Pod pojmom obsah sa rozumejú články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a iné verejne prístupné  nástroje. Obsah naších stránok a jednotlivé nástroje, ktoré sú ich súčasťou nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím osobám. Je prísne zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.krby-tuma.sk. Obsah stránok www.krby-tuma.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníka webu.

Ochranné známky

Logo "krby-tuma" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných  noriem. Ostatné použité ochranné známky zobrazené na webe sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov a sú použité iba pre prezentačné a reklamné účely.
 


Stornovanie (zrušenie) objednávky v kamennej predajni TUMA

V prípade, že dochádza k zrušeniu objednávky tovaru, ktorý bol predom zákazníkom vyzálohovaný  je táto záloha nevratná. Zálohovanie tovaru sa realizuje z dôvodu obojstranne záväzného obchodného vzťahu, kde predajca je povinný zákazníkovi zabezpečiť vyzálohovaný tovar v dohodnutej lehote a zákazník je povinný tovar odobrať. Záväzná objednávka sa uskutočňuje vo forme zálohovej platby vo výške 10-30% hodnoty tovaru. Ak nastanú medzičasom technické zmeny, ktoré bránia realizácii obchodnej transakcie zo strany zákazníka je tento povinný min. vo výške zálohy odobrať od firmy TUMA INVEST, s.r.o. alternatívny produkt.
...
Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode  www.krby-tuma.sk sú platné i v kamenných obchodoch TUMA.  Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.
...
Reklamačný poriadok predaja v predajniach KRBY TUMA  a v e-schope .
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom natumainvest@gmail.com, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru. Pri reklámácii formou e-mailu je nutné k posúdeniu reklamácie a úplnosti doložiť fotodokumentáciu v dostatočnej kvalite pre posúdenie. Bez doloženia tejto dokumentácie nebude reklamácia prijatá. Pre postup a vyplnenie slúži tlačivo - reklamačný protokol, ktoré Vám uvádzame nižšie na stiahnutie. Pri reklamácii tovaru, u ktorého zákazník požaduje výmenu, príp. vrátenie zaplatenej čiastky je nutné u tovarovej položky, ktorá je prenosná - tovar priniesť osobne alebo poštou na prevádzku (pobočku) firmy TUMA INVEST s.r.o., kde bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol a tovar postúpený k reklamačnému konaniu.  Opozdené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Rastliny zo sekcie "Záhrada" pred odosielaním podliehajú pravidelnej a dôkladnej kontrole, čím garantujeme, že kupujúci obdrží životaschopné rastliny v dobrej kondícii. Všetky návody na správne ošetrovanie rastlín nájdete na stránkach https://www.palmy-cykasy.sk/  , základné údaje ako informačný štítok pre ošetrovanie - druh, teploty, zálievka, umiestnenie, sú vždy označené na kvetináči, prípadne ich nájdete na našom webe u príslušnej rastliny - www.palmy-cykasy.sk   . Nakoľko sa jedná o exotické rastliny, ktoré žijú v subtropických klimatických podmienkach je potrebné vo vlastnom záujme maximálne dodržiavať všetky parametre pre uvedené rastliny, maximálne prispôsobiť ich životné potreby podmienkam v domovskej krajine, aby Vám prinášali požadovaný úžitok aj v našom miernom pásme. Ku všetkým rastlinám, ktoré ponúkame z exotických plantáží máme pripojený príslušný fytopas o vykonaní testu parametrov v krajine pôvodu EU. Za škody spôsobené mrazom, nesprávnym zimovaním, preliatím, vyschnutím, nevhodným presadením a kombináciou substrátu, ochranou pred škodcami, nesprávnym hnojením, spálením a nesprávnou starostlivosťou predávajúci neručí. Na akékoľvek zanedbanie starostlivosti o rastliny spôsobenej novým užívateľom sa po prevzatí rastliny nevzťahuje žiadna záruka.  Servis firmy TUMA INVEST, spol. s r.o. poskytuje pomoc vo forme poradenstva pri pestovaní avšak negarantuje výslednú kondíciu a úspech pestovania exotiky v našich podmienkach.

Po prevzatí rastlín je kupujúci povinný rastliny ihneď rozbaliť a poliať. Poškodenie rastlín počas prepravy je nutné bezodkladne nahásiť telefonicky príp. e-mailom: 0905 394055, tumainvest@gmail.com . Dodatočné nahlásenie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Všetky rastliny pred dovozom sú zaslané kupujúcemu formou - autentické foto rastliny, čím zákazník vyslovuje súhlas so stavom rastliny v čase odoslania. Reklamácie sú vybavované bezodkladne po obdržaní správy o reklamovanom tovare a dôvodoch reklamácie, najneskôr však do 30 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Reklamačný poriadok pre rastliny a ostatný tovar stránok palmy-cykasy.sk , ako ďaľšej sekcie internetového obchodu firmy TUMA INVEST, spol. s r.o. pre sekciu "Záhrada" sa plne vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.palmy-cykasy.sk Predávajúci odovzdáva kupujúcemu v čase predaja rastlinu v dobrej kondícii. Kupujúci prevzatím tovaru preberá na seba starostlivosť o živú rastlinu, ako i všetky riziká spojené s kondíciou rastliny a jej budúcim úspešným či menej úspešným vývojom pestovania.

 

Preprava reklamovaného tovaru - náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.  Prepravu tovaru po vybavení oprávnenej a uznanej reklamácie späť k zákazníkovi hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným, alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ďalej na žiaruvzdorné sklá, na prirodzené trhliny prírodných materiálov, na nekvalifikované pripojenie osobou, ktorá svojou nedostatočnou techn.znalosťou spôsobí škodu. Záruka sa nevzťahuje na všetky škody  a poruchy, ktoré sú vzáručnom liste výslovne vyňaté zo záruky, na tovar so skrátenou záručnou lehotou a na časti, ktoré podliehajú rýchlemu, alebo náhlemu opotrebeniu (príklad ohniská spotrebičov a ich časti).

Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Doručenie tovaru - začiatok reklamácie - Reklamáciu považujeme za uplatnenú dňom prevzatia tovaru na pobočke TUMA, u inštalovaných krbových vložiek pripojených ku komínu a obostavaných dňom prijatia kompletnej dokumentácie a fotodokumentácie e-mailom, alebo poštou.Reklamačná lehota u tovaru ktorý je prenosný začína plynúť nie dňom oznámenia o reklamácii, ale dňom fyzického prevzatia tovaru na ktorejkoľvek pobočke TUMA,príp.dňom doručenia poštou. (Patria sem všetky typy kachlí, pece, sporáky, biokrby, elektrické krby a krbové vložky, prenosné grily a všetky materiály ktoré je možné demontovať). Výnimku tvoria spotrebiče inštalované ku komínu s obostavbou a teplovodné spotrebiče, kde nie je možná okamžitá demontáž. Tu predchádza osobnému prevzatiu zaslanie fotodokumentácie a v prípade nutnosti obhliadka.
 

Vybavená reklamácia - Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
...

Spoločnosť TUMA invest  s.r.o., môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok  www.krby-tuma.sk  a obmedziť i rozšíriť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.
 

Reklamačný poriadok TUMA - platný pre Komíny, komínové systémy.  

 

Reklamačný poriadok
Platný od 1.3.2010 pre predaj komínových systémov firmy TUMA INVEST s.r.o..
Postup pri riešení reklamácií upravuje v zmysle dodržania ustanovení Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TUMA Invest s.r.o. a príslušných zákonov nasledovný reklamačný poriadok. Spôsob, miesto a postup vykonania záručnej opravy sa týka služieb a tovaru, ktoré sú predmetom obchodnej transakcie medzi spol.TUMA Invest s.r.o. so sídlom Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO:36522911, zapísanou v OR OS v Trenčíne, odd.:Sro,vl.č.: 18044/R (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej kupujúci) v zmysle zák. č.513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.
1.Uplatnenie reklamácie a záručná lehota.
Ak nie je predajcom stanovené inak záručná lehota je 2 roky. Predľžená záručná lehota môže byť upravená a bližšie špecifikovaná v záručnom liste. Na predľženú záručnú lehotu sa vzťahujú pravidlá uvedené v záručnom liste, za ktorých ju možno akceptovať. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru dokladovaná vystavením dokladu o kúpe. Ak dôjde v záručnej lehote k vade tovaru má predávajúci možnosť v primeranej lehote dľa vlastného uváženia opraviť zistenú vadu, alebo poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo primeranú zľavu. Ak vada predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy a nebola včas odstránená je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
2. Neuznanie reklamácie.
Záruku nemožno uznať ak vada vznikne zavinením kupujúceho alebo:
A, ak kupujúci používa produkt preukázateľne nesprávne a v rozpore s návodom na používanie (montážnym návodom), použitím nekompletného systému, nesprávnou inštaláciou, nekvalifikovanou montážou nevyškolenou osobou (firmou), prevádzkovaním produktu bez revízií, bez zákonom stanovených intervalov čistenia a údržby, bez správneho ošetrenia a povrchovej úpravy, pozmenením ktoréhokoľvek dokladu produktu, akoje záručný list, štítok, revízia, evidencia údržby.
B, pri živelných pohromách
3. Uznanie reklamácie.
A, Reklamácia bude uznaná, ak kupujúci preukáže v záručnej lehote všetky požadované doklady: doklad o kúpe, potvrdený záručný list
B, Ak je výrobok preukázateľne nekompletný, alebo obsahuje vady ktoré neumožnia jeho riadne využitie na určený účel.
4. Pri reklamácii je zákazník povinný.
A, Predložiť riadne vyplnené doklady o kúpe a záručný list s vyznačenou a potvrdenou záručnou lehotou
B, Zdokumentovať reklamovaný produkt popísaním vady v písomnej forme , fotodokumentáciou s doručením osobne na adresu sídla spol. TUMA INVEST s.r.o., príp.zaslaním poštou, alebo na e-mail tumainvest@gmail.com s uvedením dátumu vzniku reklamácie. Tovar môže taktiež na vlastné náklady osobne doručiť do sídla predávajúceho.
C, Zaslať, doručiť kompletné kontaktné údaje na zákazníka.
V prípade nedodržania povinností zákazníka sa predávajúci reklamáciou nebude zaoberať.
5. Obhliadka a lehota vybavenia reklamácie.
A, Kupujúci je povinný v prípade potrebnej obhliadky predávajúcemu umožniť preveriť skutkový stav vady. V prípade neumožnenia obhliadky sa predávajúci reklamáciou nebude zaoberať.
B, Lehota pre oznámenie o vybavení reklamácie je spravidla do 5 pracovných dní po oznámení o vzniku reklamácie. O reklamácii vyhotoví predajca reklamačný zápis z čoho jednu kópiu odovzdá kupujúcemu. Lehota pre vybavenie reklamácie je spravidla 30 dní. Poveternostné podmienky možu mať vplyv na vzájomnú dohodu vybavenia reklamácie v dlhšom období. Záručná lehota sa predľži o obdobie v ktorom produkt nemohol riadne kupujúci užívať.


6.Zjavné a skryté vady.
A, Ak kupujúci prevezme tovar je povinný bezodkladne prekontrolovať jeho kompletnosť ako i neporušenosť. V prípade vzniku zjavnej vady je povinný do 5 dní od dodania tovaru túto vadu nahlásiť. Pri dovoze tovaru potvrdí vlastným podpisom kompletnosť a neporušenosť tovaru. V prípade, že kupujúci neohlási reklamáciu zjavnej vady do 5 dní jeho nároky zaniknú.
B, V prípade, že zákazník pri používaní zistí na výrobku skrytú vadu je povinný výrobok prestať používať a nahlásiť bezodkladne túto vadu písomne predajcovi. Predávajúci vyhotoví reklamačný zápis a vybaví reklamáciu podľa posúdenia odborným pracovníkom.
C, V prípade, že dôjde k neopodstatnenej reklamácii a predávajúcemu vzniknú pri tejto príležitosti náklady má právo požadovať od kupujúceho úhradu vzniknutých nákladov.
7. Záverečné ustanovenia
Predávajúci môže aktualizovať „reklamačný poriadok“ dľa vlastnej potreby ako i v prípade novej legislatívno - právnej úpravy.
Kupujúci má právo písomne namietať do 30 dní od zverejnenia na webe svoj nesúhlas. V prípade, že nedôjde k žiadnej námietke platí, že kupujúci s reklamačným poriadkom súhlasí.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 1.3.2010.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ
SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

REKLAMAČNÝ PORIADOK - alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov - V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ V prípade cezhraničného sporu má
spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum
(www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú
adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia
sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Alternatívny spôsob riešenia sporov - výklad.

1.Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@infinityobchod.sk

2.Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 

Miroslav Tuchyňa (štatutárny zástupca TUMA INVEST spol.s r.o.)

Reklamačný protokol.
Pre vybavenie reklamácie je nutné zaslať mailom, poštou, alebo priniesť osobne na adresu sídla firmy vyplnený reklamačný protokol a príslušnú fotodokumemtáciu, ktorú nájdete na stiahnutie:  REKLAMAČNÝ PROTOKOL 

FORMULÁR - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

... späť na krby kachle - úvodná stránka

Facebook - TUMA Google plus - TUMA TUMA - Twitter

TUMA - You tube TUMA - Linkedin TUMA - Pinterest

TUMA - Yahoo TUMA - Blogger TUMA - Wordpress

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie